دوشنبه ۱۳۹۱/۰۳/۰۸

توسط منطقه (2) شهرداري صورت گرفت:

در دستور کار قرار دادن رسيدگي به تماس هاي مردمي با سامانه 137 شهرداري

بيشترين در خواست ها از منطقه 2 شهرداري طي يکماه اخير رسيدگي به آلودگي صوتي ونخاله هاي حاصل از ساخت وساز و توجه به وضعيت زمين هاي غير محصور مي باشد.

 

حسين بهزاد پور، مدير منطقه دو شهرداري قزوين؛ ازدستور کار قرار دادن رسيدگي به مشکلات مطروحه مردم از طريق سامانه 137 خبر داد و افزود: در راستاي جلب رضايت شهروندان و رسيدگي به امور ساکنين اين منطقه در اسرع وقت از طريق واحد هاي مربوط انجام خواهيم داد.
مدير منطقه 2 شهرداري يکي از در خواست هاي مردمي از اين مديريت را رسيدگي به آلودگي صوتي ناشي از ساخت وساز ها ذکر وتصريح کرد: ماموران واحد اجراييات اين منطقه با حضور در محل هاي اعلام شده و تذکر به مالكان وناظرين ساختماني درخواست انجام ساخت وساز در ساعات غير از استراحت شهروندان رادارندو نظارت کافي بر اين روند خواهند داشت تا اين فرايند مانع از سلب آسايش و استراحت ديگران نشود.
اين مقام مسوول در ادامه با اشاره به  سد معبر شدن مسير عبوري شهروندان به وسيله نخاله هاي ساختماني ناشي از تخريب ساختمان هاي قديمي در اين منطقه ؛ خواستار رفع اين موانع توسط مالکين در اسرع وقت شد وگفت: در صورت عدم توجه به اين امر، واحد اجرائيات از ادامه کار آنهاتارفع سد معبر جلوگيري به عمل خواهد آورد.
وي به تماس هاي مردمي با سامانه 137 در راستاي رسيدگي به وضعيت زمين هاي غير محصور با توجه به ديدگاه بصري نا مناسب و تجمع زباله در اين مکان ها  نيز اشاره و تصريح کرد: باتوجه به  نصب پلا کارداخطاريه در اين محل ها از مالکين آن درخواست شده در اسرع وقت نسبت به ديوار كشي ملك خوداقدام كنددرغيراين صورت شهرداري خود به اين امر مبادرت مي ورزد و نسبت به اخذ هزينه از صاحبان زمين ها اقدام مي کند.
 بهزاد پور،در خاتمه بررسي و رسيدگي به در خواست هاي مردمي از طريق سامانه 137 را يکي از اولويت هاي مهم کاري منطقه 2 شهرداري ذکر وافزود: پيگيري امور شهروندان وايجاد آسايش آنها بيش از هر موضوعي براي ما در ارجحيت است.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط