دوشنبه ۱۳۹۱/۰۳/۰۸

معاون طرح و برنامه شهرداري قزوين خبرداد:

افزايش 3/1درصدي رضايت شهروندان قزويني از مديريت پسماندهاي شهري

معاون شهردار قزوين از رشد 3/1درصدي رضايت شهروندان از عملكرد شهرداري قزوين در حوزه مديريت پسماندهاي شهري در سال 1390 نسبت به سال 89 خبر داد.

 

جمال رهبري منش معاون طرح و برنامه شهرداري قزوين گفت: موضوع جمع آوري و حمل زباله ها و ضايعات ساختماني، نظافت خيابانها ورفت و روب كوچه ها که يكي از وظايف عمده شهرداري بوده و سازمان مديريت پسماندها عهده دار آن است و با توجه به افزايش جمعيت شهر قزوين به علت تحت پوشش قرار دادن بعضي از روستاهاي مجاور و همچنين افزايش حجم كار، سازمان با تلاش شبانه روزي خود توانسته است رضايت شهروندان را در سال 1390 نسبت به 1389 با 3/1 درصد رشد ارتقاء دهد.
وي ادامه: در اين بهبود رضايت، عواملي همچون افزايش تعداد مخازن زباله در معابر اصلي ، مديريت و نظارت بر توليد و دفن پسماندهاي ساختماني و تقويت توان مكانيزه سازمان اثر گذار بوده اند و اميد است اين روند رو به رشد براي سالهاي آتي نيز ادامه يابد.
رهبري منش همچنين اضافه كرد: ميانگين درصد رضايت شهروندان منطقه دو شهرداري با 68/2 درصد بيشترين ميزان رضايت در بين مناطق سه گانه و خيابان فردوسي در اين منطقه با عدد 80/4 درصد بالاترين ميزان رضايت در سطح محلات شهر از موضوع مذکور را به خود اختصاص داده است.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط