دوشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۲۵

نصرتي، شهردار قزوين:

بخش عمده آموزش شهروندي برعهده معلمين است

شهردار قزوين هويت بخشي و ايجاد احساس تعلق از سنين كودكي نسبت به شهر قزوين در قالب آموزش هايي از دوره آمادگي را يكي از اهداف فرهنگي شهرداري قزوين عنوان کرد.

 

مسعود نصرتي با بيان اين مطلب و با اشاره به انعقاد تفاهمنامه ميان شهرداري و آموزش و پرورش استان گفت: اگر چه در پي آموزش شهروندان در تمام مقاطع سني، آن هم در اماكن و مراكز شهري و مديريتي كه مرتبط به شهرداري است، هستيم؛ اما انعقاد اين سند همکاري امكان آموزش حقوق شهروندي را از مقاطع پايين سني فراهم مي كند كه تاثير آن، بر اساس تجربه ها موفق ساير كشورها انكار ناپذير است و بخش عمده اين مسووليت به دوش معلمين مربوطه است.
وي ادامه داد: برنامه ريزي هاي مختلفي براي برقراري ارتباط تنگاتنگ شهرداري و آموزش و پرورش صورت گرفته تا در مرحله اول آشنايي كودكان و آينده سازان اين شهر را با هويت و اصالت شهر قزوين، معماري ايراني و اسلامي كه قزوين در اين عرصه خود را صاحب مكتب مي داند، آن هم به صورت بازديدهاي ماهانه از تك بناها، تضمين كند و عشق و علاقه لازم براي جلب مشاركت شهروندي را از سنين كم در بين همشهريان نهادينه سازد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط