سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۱۹

همداني، معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين:

نصب چراغ هاي راهنمايي هوشمند گامي در جهت کنترل بهينه ترافيک مي باشد

نصب چراغ هاي راهنمايي هوشمند در تقاطع هاي سطح شهر باعث کنترل بهينه ترافيک در اين تقاطع ها شده است.

 

به گزارش روابط عمومي معاونت حمل ونقل وترافيک شهرداري قزوين ؛سيد مهدي يدي همداني گفت : در سيستم هاي هوشمند ميزان زمان اختصاص يافته به هر مسير، با توجه به نمونه برداري از حسگر هاي حضور خودرو و روش هاي محاسباتي و الگوريتم هاي خاص، جهت کنترل بهينه ترافيک محاسبه شده و با توجه به اينکه تصميمات به صورت آني و لحظه اي اتخاذ مي شوند، الزاما برابر با سيکل زماني قبلي نخواهد بود.
وي در ادامه عنوان کرد: اين سيستم با اندازه گيري زمان هاي مهم ترافيکي اعم از زمان سبز، زمان قرمز و زمان مربوط به عابران پياده، از طريق نمونه برداري از خروجي هاي کنترلر، زمان به دست آمده در سيکل هاي بعدي را به نمايش مي گذارد.
معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين همچنين با اشاره به متغير بودن زمان هر فاز در چراغ هاي راهنمايي هوشمند گفت: در سيستم هاي هوشمند با توجه به اينکه تصميم گيري در خصوص زمان مربوط به هر فاز به صورت آني و بر حسب شرايط ترافيکي است، اين زمان بر حسب نياز ترافيکي افزايش يا کاهش مي يابد اما با توجه به ثابت بودن زمان در کنترلر هاي زمان ثابت و به تبع آن قابل پيش بيني بودن زمان، معکوس شمار قادر به نمايش عددي درست براي سيکل بعدي خواهد بود.
پايان پيام
 

 

تصاویر مرتبط