شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۱۶

رضايي، مدير سامانه 137شهرداري قزوين خبر داد:

468 تماس از سوي شهروندان در يك ماهه فروردين 91 با سامانه 137

در طي يك ماهه فروردين 91عليرغم عدم آگاهي عموم شهروندان از راه اندازي مجدد سامانه 137 شهرداري تعداد 468 تماس از سوي شهروندان با اين سامانه گرفته شده است.

 

مدير سامانه 137شهرداري قزوين گفت: در جدول توزيع مأموريت هاي واگذاري به واحدهاي اجرايي، منطقه2 شهرداري با 152 مورد بيشترين حجم كاري را داشته و سازمان مديريت پسماندها با 116 مورد، منطقه يك شهرداري با 81 مورد، منطقه سه شهرداري با 49 مورد، سازمان حمل و نقل ترافيك با 20 مورد و سازمان پاركها و فضاي سبز با 19 مورد به ترتيب در رده هاي دوم تا ششم قرار گرفته اند.
علي رضايي توضيح داد: ازنظر موضوعي بيشترين نيازمندي ها و خواسته هاي مردم در اين بازه زماني ترميم آسفالت معابر با 116 مورد بوده و رفع سد معبر مصالح ساختماني 59 مورد، برخورد با ساخت و سازهاي غير مجاز 38 مورد، جمع آوري زباله و ضايعات 31 مورد و جمع آوري خاك و نخاله ساختماني با 17 مورد در رده هاي بعدي نيازمندي هاي شهروندان بوده است.
وي با قدرداني از زحمات كليه مديران و كاركنان شهرداري قزوين كه با همدلي و همراهي تنگاتنگ، اين سامانه را در كليه مراحل تجهيز و راه اندازي ياري نموده اند اعلام کرد: توجه ويژه مديران و مأمورين واحدهاي اجرايي به پيامهاي مردمي كه از سوي اين سامانه به آنها ابلاغ مي گردد خواسته جدي شهردار و اعضاي شوراي شهر مي باشد و اجراي سريع آنها مي تواند تأثير بسزايي در ايجاد رضايتمندي شهروندان از عملكرد شهرداري داشته باشد.
مدير سامانه 137شهرداري قزوين بيان کرد: مدير منطقه 2 شهرداري عليرغم اينكه بيشترين تعداد تماس را داشته، ليكن با جديت و اتخاذ تدابير مناسب و تأمين نيازمندي هاي عوامل اجرايي به تجهيزات و امكانات، موفق به انجام عملي بيشترين خواسته مردم و كسب رتبه برتر در فروردين ماه ازحيث جلب رضايت شهروندان گرديده است.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط