چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۱۳

رهبري منش ، مدير هماهنگي امور مناطق و نواحي شهرداري قزوين:

آغاز شناسائي کاربري هاي غير مصوّب توسط نواحي شهري

نواحي شهري پس از اجراي مطلوب مصوبه کنترل سد معابر ساختماني و صنفي سطح شهر ...

 

نواحي شهري پس از اجراي مطلوب مصوبه کنترل سد معابر ساختماني و صنفي سطح شهر از ابتداي ارديبهشت ماه سال جاري اجراي مصوبات شوراي اسلامي شهر شامل مصوبات اخذ عوارض از کاربري هاي غيرمصوب ، تجاري هاي موقت ، خوابگاههاي دانشجويي ، کاربري هاي مسکوني مبدّل به ساير کاربري ها و دکل هاي مخابراتي را آغاز نموده است .
در اولين مرحله از اجراي مصوبات يادشده که به عنوان فاز شناسائي تعيين گرديده است کليه معابر شهري مورد بازديد مامورين گشتي نواحي و برداشت اطلاعات لازم قرار خواهد گرفت و بانک هاي اطلاعاتي مورد نياز به محوريت اداره هماهنگي نواحي تهيه و تکميل خواهد گرديد .
مدت زمان در نظر گرفته شده براي اجراي فاز اول مصوبات يادشده حداکثر تا شهريور ماه سال جاري خواهد بود و همزمان فاز دوم اين طرح شامل صدور اخطارهاي کتبي و انجام روال قانوني اجرا خواهد گرديد .
در فاز سوم اجراي اين طرح مالکين ساختماني که به اخطارهاي صادره توجه ننموده و جهت پيگيري تخلف از نواحي شهري اقدام ننمايند از طريق کميسيون ماده 77 و يا کميسيون ماده 100 تخلفات صورت پذيرفته مورد بررسي قرار گرفته و اقدامات قانوني لازم اعمال خواهد گرديد .
لازم به ذکر است کليه مالکين ساختماني ، مجاز به استفاده از ملک خويش طبق کاربري مصوّب بوده و چنانچه خارج از کاربري مصوّب ، اقدام به تغيير کاربري نمايند مشمول پرداخت عوارض مي گردند. بديهي است پرداخت عوارض حقّي را براي مالک ايجاد ننموده و اين عوارض تا تعيين تکليف نهايي تغيير کاربري صورت پذيرفته اخذ خواهد گرديد .
لذا از تمامي مالکين ساختماني که اقدام به تغيير کاربري ملک خود نموده اند انتظار مي رود ضمن برقراري همکاري لازم با مامورين گشتي نواحي ، تصويري از آخرين فيش پرداختي عوارض نوسازي و پروانه ساختماني را ارائه فرمايند .
همچنين مالکين ساختماني که اقدام به تغيير کاربري ملک خود نموده اند مي توانند با در دست داشتن مدارک يادشده به نواحي شهري مراجعه و در خصوص پيگيري امور ياشده اقدام فرمايند .
ضمناً احداث هرگونه دکل مخابراتي منوط به ارائه مجوز لازم از شهرداري بوده و کليه سازمانها و نهادهاي دولتي و غير دولتي که اقدام به احداث دکل هاي مخابراتي نموده اند مي بايست ضمن اخذ مجوز لازم از شهرداري ، عوارض مربوطه را پرداخت نمايند  .
 

 

تصاویر مرتبط