جمعه ۱۳۹۰/۱۲/۰۵

حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

محوطه پيرامون دروازه تهران قديم با هدف جذب پياده در فضاهاي تاريخي شهر ساماندهي مي شود

پروژه ساماندهي و طراحي محوطه پيرامون دروازه تهران قديم توسط سازمان خدمات طراحي و به سفارش سازمان زيباسازي شهرداري قزوين، به پايان رسيد.

 

محمد اسماعيل حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين با اشاره به پايان پروژه ساماندهي و طراحي محوطه پيرامون دروازه تهران قديم، گفت: اين پروژه به منظور ساماندهي عرصه پيراموني يكي از مهمترين و ارزشمندترين بناهاي تاريخي شهر كه جزء بناهاي كم نظير كشور نيز مي باشد، با وسعت تقريبي دو هزار و 550 متر مربع مطالعه و طراحي شد .
به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين ؛ حافظي با بيان اينكه در پروژه ساماندهي و طراحي محوطه پيرامون دروازه تهران قديم ضوابط عرصه و حريم آثار و بناهاي تاريخي رعايت شده است، از درنظر گرفتن الزامات طرح هاي فرادست نظير مناسب سازي و مبلمان شهري محور تهران قديم و طرح جزيره مياني اين ميدان در طرح خبر داد.
وي ادامه داد: پس از بررسي ها و تحليل هاي صورت گرفته حول بنا ، محورهاي منتهي به محدوده طرح، موقعيت مكاني، آسيب شناسي بناي دروازه و عناصر تاثيرگذار بر طرح، طرح كلي با هدف جذب پياده به عنوان يك فضاي شهري با تجهيزات و مبلمان درخور هويت تاريخي محدوده و به كار گيري فضاي سبز به نحوي كه نماي دروازه تهران قديم را كاهش ندهد و روند آسيب رساني به اين بناي تاريخي به حداقل برسد، ارايه شد.
اين مسوول با يادآوري اينكه طرح محوطه پيرامون دروازه با تاكيد بر مسير قديمي عبور از آن و ايجاد فضاهاي مكث در ابتدا و انتهاي محور به منظور جذب عابران، همچنين ايجاد فضاي تجمع در پيرامون بلافصل دروازه، با هدف ايجاد شرايطي براي درك اين فضاي تاريخي ، شكل گرفته است، اظهار كرد: ايجاد يك فضاي تعريف كننده در ابتداي غربي سايت با بهره گيري از الگوهاي جزئيات كاشي كاري بناي دروازه در هماهنگي با طرح ميدان و نيز نمايان سازي حصار شهر در طرفين آن به گونه اي كه معرف هويت دروازه و حريم شهر باشد از شاخصه هاي اصلي اين طرح مي باشد.
لازم به ذكر است، پروژه ساماندهي و طراحي محوطه پيرامون دروازه تهران قديم با مسووليت الهه السادات حسيني كارشناس سازمان خدمات طراحي شهرداري به اتمام رسيده است.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط