پنجشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۷

اميني، ارزياب تاثيرات فرهنگي – اجتماعي پروژه بافت فرسوده:

مديريت بافت‌هاي فرسوده به يک مساله جدي در مديريت شهري تبديل شده است

اجراي طرح نوسازي بافت‌هاي فرسوده يکي از دغدغه‌هاي مديران شهري است که بايد با رويکرد اجتماعي و فرهنگي اجرايي گردد.

 

دکتر اميني، ارزياب تاثيرات فرهنگي – اجتماعي پروژه بافت فرسوده گفت:مديريت بافت هاي فرسوده به يک مساله جدي در مديريت شهري تبديل شده است که براي مرتفع کردن اين دغدغه مشارکت شهروندان امري ضروري مي باشد.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ اميني در برنامه هشتمين همايش ملي شهر و سيماي شهري و سومين همايش توسعه شهري با رويکرد فرهنگي – اجتماعي به تشريح ارزيابي پيامدهاي اجتماعي نوسازي بافت فرسوده در محلهي اتابک پرداخت و بيان کرد: بافت فرسوده عنواني است که منظور از اطلاق آن به يک بافت سکونتگاهي، اشاره به سوء کارکردهاي از جمله اجتماعي، اقتصادي و کالبدي  آن بافت در نظام شهري است که مانع بازتوليد مشخصات محله در دراز مدت مي شود.
وي با بيان اينکه محله ي اتابک در منطقه 15 شهرداري يکي از محلات فرسوده است که طرح نوسازي آن اجرا شده و به اتمام رسيده است، افزود: اين طرح از حيث رويکرد محله محور و مشارکتي با مداخلات نوسازانه پيشين در بافت هاي فرسوده کشور تفاوت اساسي دارد.
اميني اضافه کرد: مطالعاتي انجام شده است که نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که اجراي ناتمام اين طرح در محله آثار و پيامدهاي کالبدي، زيست محيطي، بهداشتي، اقتصادي، معيشتي، اجتماعي و فرهنگي جدي بر جاي گذاشته است و راه حل کاهش اين آثار منفي تداوم برنامه ي نوسازي در محله تا نوساز شدن کل محله با تکيه بر حل موانع مختلف حقوقي، روشي، فني، اجتماعي و فرهنگي طرح است.
وي با اشاره به مدل هاي مختلف براي اجراي طرح نوسازي بافت هاي فرسوده بيان کرد: در محله فوق اجراي طرح نوسازي از مدل مشارکت پذيري استفاده شد و اجراي آن 9 سال به طوا انجاميد.
اميني تصريح کرد: اجراي طرح نوسازي داراي پيامدهاي مثبتي داشت اما متاسفانه در اجراي اين طرح به مطالعات اجتماعي توجه نشده بود و اين موضوع باعث شد بسياري از شهروندان آن محله از نوسازي بافت خود ناراضي باشند.
وي به مشکلات اجتماعي اين طرح پرداخت و گفت: در اين طرح به سابقه اجتماعي و هويت شهروندان توجه نشده بود و همچنين الگوي ساخت بافت هاي نو مطابق سليقه شهروندان نبود و از طرفي هم اطلاع رساني خوبي از روند اجراي طرح نشده بود.
 
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط