دوشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۷

معاون سازمان تاکسيراني بابل:

عملکرد مديريت حمل ونقل بار قزوين ستودني است

مديريت حمل ونقل بارسازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گام هاي موثري رادرراه سامان دهي وانت بارهابرداشته است

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
معاون سازمان تاکسيراني بابل که باجمعي ازمديران آن سازمان وباهدف آشنايي وپيشرفت کارمديريت حمل ونقل بارسازمان تاکسيراني قزوين به اين شهرسفرکرده بودند،درحاشيه بازديد خودبه خبرنگارپيام شهرشهرداري قزوين" گفت:باتوجه به اين که ازتاسيس اين واحددرتاکسيراني قزوين مدت زيادي نمي گذرد، اماسامان دهي خودروهاي وانت بار،راه اندازي سيستم مکانيزه ثبت وصدورپروانه هاي بهره برداري ،نصب آرم وعلائم برروي خودروها بيانگرعملکرد خوب اين واحد بوده وبي شک گام هاي موثري رادرراه سامان دهي وانت بارهابرداشته است.
وي بااشاره به برگزاري موفق انتخابات شرکت تعاوني وانت بارداران استان قزوين گفت :ماازمديران سازمان تاکسيراني قزوين دعوت مي نماييم تاضمن حضوردرتاکسيراني بابل ،مارادربرگزاري اين انتخابات ياري نموده ودرسامان دهي وانت بارها ياري نمايند.
اشاره مي شود مديريت حمل ونقل بارسازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ازابتداي کارتاکنون تعداد 5هزار دستگاه وانت سامان دهي گرديده وتاپايان سال بيش از2هزاردستگاه ديگرسامان دهي خواهدشد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط