پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۸/۰۵

نظري پور معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين:

پروژه ساماندهي حاشيه نشيني و سکونتگاههاي غير رسمي پيشرفت قابل ملاحظه اي دارد

پروژه ساماندهي حاشيه نشيني و سکونتگاههاي غير رسمي شهر قزوين در شهرداري پيشرفت قابل ملاحظه اي دارد.

 

فرزانه نظري پور معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت :  پيامد گسترش شهر نشيني سريع در ايران، پيدايش شهرهاي بزرگ و ايجاد محله هاي حاشيه نشين با بافت نابسامان و مسكن ناهنجار است كه ساكنان آن معمولا مهاجران روستايي يا قشرهاي كم درآمد شهري هستند كه به مشاغل كاذب و حاشيه اي مي پردازند.
وي اظهار کرد: شهر قزوين نيز با وجود رشد شتابان در سطح شهر يا جمعيتي بالغ بر 352هزار 308 نفر و پيش بيني رشد سريع آن تا افق (14054 نفرمطابق طرح جامع جديد شهر قزوين ) از اين قاعده مستثني نمي باشد.
وي افزود: فقدان تاسيسات و خدمات شهري مناسب و كافي و توزيع نامناسب آن، فقدان نظام سلسله مراتبي در شبکه دسترسي ها، افزايش تنش ها به علت شكاف عميق اجتماعي بين ساكنان اين سكونتگاه ها و مناطق رسمي شهري ، عدم برخورداري واحدهاي مسکوني از مصالح بادوام و سيستم ساختماني مناسب، پيچيدگي و دشواري تامين خدمات به علت توسعه ناموزون و برنامه ريزي نشده از جمله مسائل و مشكلات مشتركي است كه در ميان سكونتگاه هاي غير رسمي مي باشد.
وي در خصوص اين طرح بيان کرد: از اين رو راه حل اساسي حاشيه نشيني و بر خورد با سكونتگاه هاي غير رسمي ، در توسعه متوازن و پايدار درون زاي شهري، تامين امنيت و عدالت اجتماعي، كاهش نا برابري هاي اقتصادي و فرهنگي در بين قشرهاي مختلف جامعه و مناطق مختلف شهر خواهد بود, بنابراين قبول اين واقعيت و سپس كنترل و هدايت آن در چار چوب طرحهاي توسعه شهري به گونه اي كه از جمعيت مهاجر جديد در روند شهر نشيني و توسعه شهرها به خدمت گرفته شوند و از اين اضافه جمعيت در جهت رفاه و آسودگي استفاده به عمل آيد .
نظري پور افزود : در طرح جامع جديد شهر قزوين بخش هاي مختلف حريم شهرمشخص  بوده كه اين امر خود به تشخيص سكونتگاههاي غير رسمي كمك شاياني خواهد نمود، در همين راستا و در جهت توانمند سازي اين مناطق شهرداري قزوين از سال 86 ضمن انعقاد قرار داد با مهندسين مشاور سيدگي به اين مناطق را در دستور كار خود قرار داده و مبادرت به تهيه طرح هاي ساماندهي جهت بخش هاي حاشيه نشين از جمله باغ نشاط، كوي بهار ، محله شيشه چي، پشت هتل قدس و محور معروف به دكه ياران نموده است هدف از تهيه اين طرحها نظارت بر ساخت وسازها، جلوگيري از تفكيك اراضي و ساخت و ساز غير مجاز ، زيبا سازي و بهسازي محدوده و ايجاد فضاي سبز، بازگشايي و توسعه معابر، بهسازي كانال ها و سيستم جمع آوري آبهاي سطحي، ايجاد كاربري هاي فرهنگي و عمومي وغيره مي باشد، پروژه مذكور با انجام مطالعات و نياز سنجي هاي مربوطه در مراحل پاياني تصويب و اجرا مي باشد .
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط