آگهي مناقصه -پروژه پياده راه سازي، آماده سازي ناحيه انديشه، جدولگذاري سطح منطقه سه و مناسب سازي بلوار شهيد چگيني - منطقه سه شهرداري قزوين

((آگهي مناقصه  يک نوبته ))

 

شهرداري قزوين درنظر دارد اجراي پروژه هاي ذيل راازطريق مناقصه عمومي به پيمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد علاقمندان مي توانند حداکثر ظرف مدت 10روز پس از انتشارآگهي جهت آگاهي از شرايط ودريافت اسناد مناقصه به واحد قرادادهاي شهرداري منطقه سه مراجعه نمائيد . ضمنا هزينه آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده وشهرداري در رد يا قبول هريک از پيشنهادات مختار است .

  1. پروژه پياده راه سازي با آسفالت سطح  منطقه سه شهرداري قزوين   بابرآورد اوليه 9/502/485/901 ريال .
  2. پروژه آماده سازي ناحيه انديشه  بابرآورد اوليه 9/974/878/645 ريال .
  3. پروژه مناسب سازي بلوار شهيد چگيني بابرآورد اوليه 20/202/495/613 ريال .
  4. پروژه جدولگذاري  سطح  منطقه سه بابرآورد اوليه 9/503/937/834  ريال .