آگهي مناقصه - احداث سرویس بهداشتی پارک شهید بهشتی - شهرداري منطقه دو قزوین

آگهي مناقصه یک مرحله ای

        شهرداري منطقه دو در نظر دارد پروژه مشروحه زير را از طريق آگهي مناقصه عمومي تا مرحله بهره برداري به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند حداكثرظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهي جهت آگاهي و دريافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهاي شهرداري منطقه دو مراجعه نمايند ضمنا هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد و شهرداري دررد ياقبول پيشنهادات مختار است.

  1. احداث سرویس بهداشتی پارک شهید بهشتی به مبلغ 8/990/000/000 ریال

تلفن تماس:33320917

شرکت کنندگان پس از مطالعه اسناد درصورت تمایل به شرکت در مناقصه جهت دریافت نقشه ها به امور قراردادهای منطقه 2 مراجعه نمایند