آگهی مناقصه عمومی - پیاده روسازی ضلع جنوبی بلوارآیت الله خامنه ای - شهرداری منطقه یک قزوین

«آگهی مناقصه عمومی یک نوبتی»

 

شهرداری منطقه یک قزوین درنظردارداجرای پروژه پیاده روسازی ضلع جنوبی بلوارآیت الله خامنه ای را با مبلغ اولیه 16/370/547/514 ریال، از طریق مناقصه عمومی وازمحل اعتبارات داخلی شهرداری واگذارنماید ،واجدین شرایط میتوانندحداکثرظرف مدت 10 روز اززمان انتشارآگهی جهت آگاهی ودریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری منطقه یک واقع در خیابان نواب جنوبی، تقاطع خیابان امام ، ویا به آدرس سایت پایگاه ملی مناقصات  مراجعه نمایند.

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تلفن تماس: 33224199و33228888