اصلاحیه مناقصه عمومی آماده سازی دانش وناصرآباد - شهرداری منطقه 1 قزوین

«اصلاحیه مناقصه عمومی آماده سازی دانش وناصرآباد»

 

بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکت کنندگان درمناقصه عمومی پروژه آماده سازی دانش و ناصرآباد می رساند با عنایت به تغییرمقادیر ردیف 080104 ازفهرست ابنیه سال 1399، متعاقبا تغییرات ایجادشده ازاین بابت دربرآوردمنضم به پیمان مذکورشامل جداول 1 الی6 بخشنامه 1232579و الف، ب و پ بخشنامه 76574 (پیوست های مالی برآورد و...) مجددا در نشانی سایت مربوطه دراسناد مناقصه و یا به صورت حضوری قابل دسترسی و دریافت می باشد.