آگهي مناقصه - پروژه احداث سوله ورزشی و نمازخانه پارک ملت- شهرداري منطقه دو

آگهي مناقصه

        شهرداري منطقه دو در نظر دارد پروژه های مشروحه زير را از طريق آگهي مناقصه عمومي تا مرحله بهره برداري به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند حداكثرظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم جهت آگاهي و دريافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهاي شهرداري منطقه دو مراجعه نمايند ضمنا هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد و شهرداري دررد ياقبول پيشنهادات مختار است.

 

  1. پروژه احداث سوله ورزشی شرق باهنر به مبلغ 105/200/000/000 ریال
  2. پروژه احداث نمازخانه پارک ملت به مبلغ 6/500/000/000 ریال

 

تلفن تماس:33320917