آگهی مناقصه عمومی یک نوبتی - اجرای پروژه سوله ورزشی مشعلدار - شهرداری منطقه یک قزوین

«آگهی مناقصه عمومی یک نوبتی»

 

شهرداری منطقه یک قزوین درنظردارداجرای پروژه سوله ورزشی مشعلداررابامبلغ اولیه 13/969/369/847 ریال ازطریق مناقصه عمومی وازمحل اعتبارات داخلی شهرداری واگذارنماید،واجدین شرایط میتوانندحداکثرظرف مدت 10روزاززمان انتشارآگهی ودریافت اسنادمناقصه به امورقراردادهای شهرداری منطقه یک واقع درخیابان نواب جنوبی ،تقاطع خیابان امام ویابه آدرس سایت پایگاه ملی مناقصات مراجعه نمایند.

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تلفن تماس: 33224199و33228888