آگهی مناقصه عمومی اجرای پروژه آماده سازی سطح بافت قدیم شهرک هفت سنگان - شهرداری منطقه یک

«آگهی مناقصه عمومی یک نوبتی»

 

شهرداری منطقه یک  قزوین در نظر دارداجرای پروژه  آماده سازی سطح بافت قدیم شهرک هفت سنگان وسطح منطقه1بامبلغ اولیه 4/996/362/037 ریال را از طریق مناقصه عمومی ازمحل اعتبارات داخلی شهرداری واگذار نماید، واجدین شرایط می توانندحداکثر ظرف مدت 10روز اززمان انتشارآگهی جهت آگاهی ودریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری منطقه یک واقع در خیابان نواب جنوبی، تقاطع خیابان امام و یا به آدرس سایت پایگاه ملی مناقصات مراجعه نمایند.

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تلفن تماس: 33224199 و 33228888