آگهي مناقصه دو مرحله اي - پیاده رو سازی با آسفالت سطح منطقه 3

((آگهي مناقصه دو مرحله اي ))

 

شهرداري قزوين درنظر دارد اجراي پروژه ي ذيل راازطريق مناقصه عمومي به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد علاقمندان مي توانند حداکثر ظرف مدت 10روز پس از انتشارآگهي نوبت دوم جهت آگاهي از شرايط ودريافت اسناد مناقصه به واحد قرادادهاي شهرداري منطقه سه مراجعه نمائيد . ضمنا هزينه آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده وشهرداري در رد يا قبول هريک از پيشنهادات مختار است .

  1. پروژه پیاده رو سازی با آسفالت سطح منطقه 3 با برآورد اوليه 6/671/914/349 ريال