آگهي مناقصه یک مرحله ای - پروژه لوله گذاری و هدایت آبهای سطحی شهرداري منطقه دو

آگهي مناقصه یک مرحله ای

 

        شهرداري منطقه دو در نظر دارد پروژه مشروحه زير را از طريق آگهي مناقصه عمومي تا مرحله بهره برداري به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند حداكثرظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهي جهت آگاهي و دريافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهاي شهرداري منطقه دو مراجعه نمايند ضمنا هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد و شهرداري دررد ياقبول پيشنهادات مختار است.

  1. پروژه لوله گذاری و هدایت آبهای سطحی ، سطح منطقه دو به مبلغ  6/650/000/000 ریال

تلفن تماس:33320917