آگهي مناقصه دو مرحله اي - اجراي پروژه های شهرداری منطقه 3 قزوین

((آگهي مناقصه دو مرحله اي ))

 

شهرداري قزوين درنظر دارد اجراي پروژه ي ذيل راازطريق مناقصه عمومي به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد علاقمندان مي توانند حداکثر ظرف مدت 10روز پس از انتشارآگهي نوبت دوم جهت آگاهي از شرايط ودريافت اسناد مناقصه به واحد قرادادهاي شهرداري منطقه سه مراجعه نمائيد . ضمنا هزينه آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده وشهرداري در رد يا قبول هريک از پيشنهادات مختار است .

  1. پروژه بوستان پروين اعتصامي شهرک انديشه  بابرآورد اوليه 11/981/673/969 ریال
  2. روزنامه صبح وطن ( محلي )تاريخ چاپ 1398/05/16 و 1398/05/23
  3. روزنامه سياست روز (سراسري)تاريخ چاپ1398/05/16 و 1398/05/23