آگهي مناقصه - اجراي پروژه هاي منطقه 3 شهرداری قزوین

 

((آگهي مناقصه يک مرحله اي ))

 

شهرداري قزوين درنظر دارد اجراي پروژه هاي  ذيل راازطريق مناقصه عمومي به پيمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد علاقمندان مي توانند حداکثر ظرف مدت 10روز پس از انتشارآگهي جهت اطلاع از شرايط ودريافت اسناد مناقصه به واحد قرادادهاي شهرداري منطقه سه مراجعه نمائيد . ضمنا هزينه آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده وشهرداري در رد يا قبول هريک از پيشنهادات مختار است .

  1. پروژه آماده سازي شهرک انديشه بابرآورد اوليه 8/261/821/334 ريال
  2. پروژه آماده سازي اسماعيل آباد بابرآورد اوليه 7/073/498/977 ريال
  3. پروژه پياده روسازي باکف پوش بتني سطح منطقه سه  بابرآورد اوليه 19/887/872/594  ريال