آگهی مناقصه عمومی - اجرای پروژه های شهرداری منطقه یک قزوین

«آگهی مناقصه عمومی یک نوبتی»

شهرداری منطقه یک  قزوین در نظر دارد اجرای پروژه های ذیل :

 1. اجرای پروژه مرمت و نگهداری ناحیه امامزاده علی (ع) با مبلغ اولیه 3/998/758/439 ریال.
 2. اجرای پروژه مرمت و نگهداری ناحیه امامزاده حسین (ع) با مبلغ اولیه 3/998/758/439 ریال.
 3. اجرای پروژه مرمت و نگهداری نواحی دانش وناصرآباد با مبلغ اولیه 3/998/758/439 ریال.
 4. اجرای پروژه مرمت ونگهداری نواحی چوبیندرومشعلداربامبلغ اولیه 3/998/365/771 ریال.
 5. ترمیم ترانشه و لکه گیری آسفالت نواحی دانش وناصرآبادبامبلغ اولیه 2/998/963/500 ریال.
 6. ترمیم ترانشه و لکه گیری آسفالت ناحیه امامزاده حسین (ع) با مبلغ اولیه 2/998/963/500 ریال.
 7. ترمیم ترانشه و لکه گیری آسفالت ناحیه امامزاده علی (ع) با مبلغ اولیه 2/998/963/500 ریال.
 8. ترمیم ترانشه ولکه گیری آسفالت نواحی چوبیندرومشعلداربامبلغ اولیه 2/998/963/500ریال.
 9. اجرای پروژه آماده سازی سطح منطقه یک با مبلغ اولیه 9/987/348/339 ریال.
 10. اجرای پروژه آماده سازی سطح نواحی دانش وناصرآباد بامبلغ اولیه 4/991/519/166 ریال.
 11. اجرای پروژه لوله گذاری خیابان امام با مبلغ اولیه 4/957/694/485 ریال.
 12. اجرای پروژه کانال آب دلی چای (شهرک دانش) به مبلغ اولیه 4/998/226/598 ریال.

را از طریق مناقصه عمومی  از محل اعتبارات داخلی شهرداری واگذار نماید، واجدین شرایط می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی جهت آگاهی ودریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری منطقه یک واقع در خیابان نواب جنوبی، تقاطع خیابان امام و یا به آدرس سایت پایگاه ملی مناقصات  مراجعه نمایند.

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تلفن تماس: 33224199 و 33228888