آگهی مناقصه عمومی - پروژه عملیات آماده سازی ناحیه عظیمیه (اسماعیل آباد) شهرداری منطقه سه قزوین