اولين جلسه کارگروه کالبدي-عمراني(91/09/08):بررسي موضوعاتي که در کارگروه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

دومين جلسه کارگروه کالبدي-عمراني(91/09/22):بررسي پروژه هاي پيشنهادي عمراني شهرداري جهت تدوين بودجه سال 92.

 

سومين جلسه کارگروه کالبدي-عمراني(91/10/06):ادامه بررسي پروژه هاي پيشنهادي عمراني شهرداري جهت تدوين بودجه سال 92

 

چهارمين جلسه کارگروه کالبدي-عمراني(91/10/20):بررسي نهائي بودجه پيشنهادي سال 1392 شهرداري

 

پنجمين جلسه کارگروه کالبدي-عمراني(91/11/04):ارائه گزارشي از طرح مجموعه شهري قزوين توسط مشاور طرح و بحث و تبادل نظر در خصوص آن

 

ششمين جلسه کارگروه کالبدي-عمراني(91/11/18):تصويب آيين نامه داخلي و ارزيابي و بازنگري عملكرد سه دوره قبل كارگروه

 

هفتمين جلسه کارگروه کالبدي-عمراني(91/12/02):بررسي پاسخ سوالات مطروحه در جلسه قبل در خصوص ارزيابي عملكرد سه دوره قبل كارگروه و نيز پرداختن به خواسته هاي آقاي شهردار از كارگروه

 

هشتمين جلسه کارگروه کالبدي-عمراني(91/12/16):ادامه بررسي عملكرد سه دوره قبل و ارائه گزارش در خصوص فراخوان سرمايه گذاري از سوي واحد سرمايه گذاري شهرداري

بودجه 92