آگهی مزایده - 8 باب مغازه - سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوين

آگهی مزایده 

 

سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوين درنظر دارد نسبت به واگذاری 8 باب مغازه، شامل  2  باب مغازه واقع در بهشت فاطمه و 6  باب مغازه واقع در آرامستان بهشت رضوی از طریق مزایده عمومی یک نوبته به صورت اجاره یکساله،  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  اقدام  نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت کسب اطلاعات ودریافت اسناد مزایده، از تاریخ نشر این آگهی  حداکثر تا مورخه 13/9/1400 (ده روز کاری) به آدرس:www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.

لازم است متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه ستاد، مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر:

تلفن 02833565682

نشانی: کمربندی جمهوری اسلامی، چهارراه نوبیلی، بلوار رضوان، کیلومتر 3 جاده فارسیان ،سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری قزوین