آگهی مزایده - بهره برداری از 50 عدد استرابردهای سطح شهر - سازمان زیباسازی شهرداری قزوين

فراخوان مزایده

سازمان زیباسازی شهرداری قزوين درنظر دارد نسبت به برگزاری مزایده بهره برداری از 50 عدد استرابردهای سطح شهر به شماره 676/ص/1400/23 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید.کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد  و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس :www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.تاریخ انتشار مزایده در سامانه 1400/6/9 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت : از ساعت 8 روز سه شنبه مورخ 1400/6/9 تا ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 1400/6/17

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : از ساعت 8 روز سه شنبه مورخ 1400/6/9 تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 1400/6/29

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز سه شنبه 1400/6/30

اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت الف:

تلفن 6-02833578083 داخلی 25

نشانی : قزوین فلکه تهران قدیم ابتدای بلوار جمهوری اسلامی خیابان تالار سازمان زیباسازی شهرداری قزوین ، اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

تلفن41934-021

 

 

برای دریافت اسناد روی این لینک کلیک کنید