مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین تجهیزات ، اجرا و حفظ و نگهداری مجموعه آبنماهای پروژه زیباسازی کانال طالقان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین تجهیزات ، اجرا و حفظ و نگهداری مجموعه آبنماهای پروژه زیباسازی کانال طالقان

 

سازمان زیباسازی شهرداری قزوين درنظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین تجهیزات ، اجرا و حفظ و نگهداری مجموعه آبنماهای پروژه زیباسازی کانال طالقان به شماره 250/ص/1400/23 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس :www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 30/3/1400 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از ساعت 8 روز یک شنبه 1400/3/30 تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 5/4/1400

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : از ساعت 8 روز یک شنبه 1400/4/6 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 16/4/1400

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز پنج شنبه 1400/4/17

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:

تلفن 6-02833578083 داخلی 25

نشانی : قزوین فلکه تهران قدیم ابتدای بلوار جمهوری اسلامی خیابان تالار سازمان زیباسازی شهرداری قزوین ، اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

تلفن41934-021

برای دریافت اسناد روی این لینک کلیک کنید