آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار

ساخت و تجهیز و بهره برداری کارخانه پردازش پسماند قزوین

(( نوبت اول))

 

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت  های مردمی شهرداری قزوین  در نظر دارد به موجب مصوبه  شماره 25/ص/1400/36 مورخه 1400/02/07 شورای سازمان (هیأت عالی ) در راستای بهسازی ، نوسازی و گسترش کارخانه پردازش پسماند قزوین نسبت به شناسایی وجذب  سرمایه گذار واجد شرایط از طریق برگزاری فراخوان عمومی دو مرحله ای اقدام نماید .

لذا بدینوسیله از تمامی اشخاص حقوقی دارای صاحب صلاحیت فنی، تخصصی و توان مالی  مورد نیاز که دارای سوابق اجرایی مرتبط می باشند دعوت بعمل آید مطابق جدول ذیل نسبت به تهیه و تکمیل اسناد فراخوان سرمایه گذاری اقدام نمایند .

 

شرح پروژه

آدرس

نوع سرمایه گذاری

میزان سپرده شرکت در فراخوان

ساخت، تجهیز ، بهره برداری از کارخانه پردازش پسماند

کیلومتر 15 جاده قزوین-بویین زهرا ، روبروی پایانه باربری

یکی از روش های BOT

500/000/000

پانصد میلیون ريال

 

 

 

 
برای دریافت اسناد روی این لینک کلیک کنید