مزایده عمومی یک نوبته با شرایط ویژه - پروژه برج های بادامستان - شهرداری قزوین

مزایده عمومی یک نوبته با شرایط ویژه

در راستای مصوبه شورای اسلامی شهر قزوین به شماره 3624/1398/22 مورخ 01/11/1398 شهرداری قزوین در نظر دارد پروژه برج های بادامستان را به شرح جدول ذیل، با شرایط نقد و اقساط بصورت 30 درصد نقد و الباقی 70 درصد به صورت اقساط، طی سه ماه متوالی، از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید. متقاضیان می­ توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.  

بادامستان،  شمال سارا موتور،  جنوب کانال آبرسانی، ابتدای خیابان فنودی

آدرس

1 الی 7 فرعی از 3141 اصلی بخش 5 قزوین

پلاک ثبتی

4979/60 متر مربع

مساحت عرصه ­(متر مربع)

خالص مسکونی: 15309/96 متر مربع (178 واحد)

مساحت انباری: 130/34 متر مربع (48 واحد)

پارکینگ: شامل 92 واحد مسقف و 54 واحد غیر مسقف(146 واحد)

خالص تجاری: مطابق بند 18 صورتجلسه کمیسیون طرح تفضیلی مورخه 15/11/1393 امکان ساخت 272 متر مربع تجاری وجود دارد.

بناهای مفید برابر اصلاحیه پروانه  ساختمانی مورخه 26/05/1399

زیر زمین طبقه منفی دو : کاربری راه پله و آسانسور و پارکینگ و یک واحد تأسیسات

زیر زمین طبقه منفی یک: با کاربری راه پله و آسانسور – پارکینگ و 2 واحد تی شور و دو واحد شوتینگ   -   سایر مشخصات این برج طبق اسناد و پروانه صادره پیوست می­باشد.

بناهای مشاعی برابر اصلاحیه پروانه  ساختمانی مورخه 26/05/1399

610/000/000/000 ریال (ششصد و ده میلیارد ریال)

قیمت کارشناسی کل (ریال)

پروژه دارای دو بلوک و هر بلوک شامل 14 طبقه بالای همکف می­باشد.

برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می ­باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد، ارسال پیشنهاد قیمت، اعلام به برنده، در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر است.

شرکت کننده می­ بایست پاکات "الف" و "ب" و "ج" را در سامانه بارگذاری و همچنین اصل پاکت" الف" را تا ساعت و مورخه درج شده در شرایط مزایده به دبیرخانه شهرداری مرکز تحویل نماید. 

 هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می­باشد.

آدرس : قزوین ، خیابان شهرداری ، شهرداری مرکز ، تلفکس : 33239283    

 

 

 

برای دریافت اسناد روی این لینک کلیک کنید