مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 73 عدد پایه چراغ روشنایی - سازمان زیباسازی شهرداری قزوين

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 73 عدد پایه چراغ روشنایی

 

سازمان زیباسازی شهرداری قزوين درنظر دارد مناقصه عمومی خرید 73 عدد پایه چراغ روشنایی به شماره 4651/1399/23 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس :www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 7/10/99 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از ساعت 8 روز یک شنبه 7/10/99 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 13/10/99

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : از ساعت 8 روز یک شنبه 14/10/99 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 23/10/99

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 11 روز چهارشنبه 24/10/99

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:

تلفن 6-02833578083

نشانی : قزوین فلکه تهران قدیم ابتدای بلوار جمهوری اسلامی خیابان تالار سازمان زیباسازی شهرداری قزوین ، اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

تلفن41934-021

 

 

برای دریافت اسناد روی این لینک کلیک کنید