آگهی مزایده - خدمات حمل اموات در سطح شهر - سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری قزوین

« آگهی مزایده یک نوبته »

سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری قزوین در نظر دارد، خدمات حمل اموات در سطح شهر و تمام نقاط کشور را از محل اعتبارات داخلی سازمان و ردیف اعتباری 112010802 و بر مبنای آئین­نامه معاملات شهرداری واگذار نمايد، لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت کسب اطلاعات و دریافت اسناد مزایده، از تاریخ نشر این آگهی تا مورخه6/8/1399 (10 روز کاری) به نشانی اینترنتی www.qazvin.ir و یا امور قراردادهای سازمان واقع در قزوین ، بلوار جمهوری اسلامی، چهارراه نوبیلی، خیابان رضوان ،کیلومتر 3 جاده فارسیان ، مراجعه نمایند .

شماره تماس : 33565683-028

هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد .

سازمان در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین