آگهی مزایده عمومی -مدیریت و بهره برداری از جایگاه های CNG صیاد شیرزای و انقلاب - سازمان مدیریت ونظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین

(آگهی مزایده عمومی) یک نوبته

سازمان مدیریت ونظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین در نظر دارد ، مدیریت و بهره برداری از جایگاه های CNG صیاد شیرزای و انقلاب (آبگرم) ، ( دو جایگاه تک منظوره در قالب یک بسته ) متعلق به خود را در قالب اجاره به صورت درصدی از کارمزد فروش گاز ، از طریق مزایده عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید؛ لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات ودریافت اسناد مزایده ، از تاریخ نشر این آگهی  حداکثر تا مورخه 10/7/99 به امور قراردادهای سازمان و یا وبسایت  www.qazvin.ir  مراجعه و نسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام نمایند .

  1. سازمان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است .
  2. سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است .
  3. هزینه چاپ آگهی ها و هزینه کارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد .
  4. سایت : www.qazvin.ir  قسمت: مناقصات و مزایده ها / سازمان های وابسته

آدرس : قزوین خیابان شهید انصاری جنب پل و پارکینگ شهید انصاری سازمان مدیریت ونظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین تلفن 33848-028     داخلی 109