آگهی مناقصه - امور خدماتی در محدوده ایستگاه های 6 گانه و نواحی منفصل شهر - سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین

« آگهی مناقصه »

 

( دو نوبته در روزهای سه شنبه 21/5 و 28/5/1399)          با ذكر نوبته اول یا دوم

 

سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین در نظر دارد امور خدماتی در محدوده ایستگاه های 6 گانه و نواحی منفصل شهر قزوين را از طريق برگزاري مناقصه عمومي ( 6 مناقصه جداگانه ) براي مدت یک سال به شرکت هاي واجد شرايط واگذار نماید:

ایستگاه

برآورد پایه (ریال)

5% شرکت در مناقصه(ریال)

شرح امور خدماتی در محدوده ایستگاه ها

1

42/088/883/698

2/105/000/000

1-تنظيف ، رفت و روب ، پاكسازي و حفظ و نگهداري كليه معابر ، جوي و رودخانه و ... در محدوده واگذاري

2-جمع آوري و حمل پسماند از محدوده واگذاري

3-جمع آوري و حمل خاك و نخاله مازاد ساختماني بلا صاحب جزئي، لجن،خاكروبه و پسماندهاي حجيم و لوازم اسقاطي در محدوده واگذاري

4-شست وشوي مخازن پسماند و ريل آن ها با دستگاه مخزن شوی مکانیزه

5-خدمات و امور خرده کاری ایستگاه ها

6-جمع آوري و حمل پسماند عفوني بي خطر سازي شده از مراكز بهداشتي ، درماني و بيمارستان هاي كل شهر توسط پيمانكار ايستگاه 1

7-خدمات تنظیف و رفت و روب محوطه ایستگاه میانی و اپراتوری دستگاه ها و ماشین آلات حمل پسماند از ایستگاه میانی تا مجتمع محمد آباد توسط پیمانکار ایستگاه 2

2

74/532/448/120

3/727/000/000

3

73/475/663/031

3/674/000/000

4

52/435/490/777

2/622/000/000

5

35/986/539/094

1/800/000/000

6

44/063/620/055

2/204/000/000

 

متقاضيان جهت دريافت حضوري مي‌توانند با واريز هزينه اسناد مناقصه ي هر ايستگاه به مبلغ 500000 ريال به حساب 1006733199 سازمان نزد بانك شهر از روز سه شنبه 28/5/99 لغايت روز پنج شنبه 6/6/99 به امور قراردادهاي سازمان به نشاني: قزوين ، خيابان نواب جنوبي ، تقاطع خيابان  امام (ره) ، جنب شهرداري منطقه يك مراجعه و يا بصورت رایگان از طريق پرتال شهرداري قزوين به نشاني www.qazvin.ir  دريافت نمايند ( شرح شروط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج است). تحویل پيشنهادات با قيد قبولي شرايط، از ابتدای توزیع اسناد تا پايان وقت اداري روز سه شنبه 11/6/99 و محل تحويل دبيرخانه سازمان می باشد و شركت كنندگان در مناقصه بايستي مبلغ 5% شرکت در مناقصه را به حساب سپرده سازمان واريز يا ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه ارایه نمايند . كميسيون مناقصه سازمان چهارشنبه 12/6/99 تشكيل و    برنده ي مناقصه در هر ايستگاه و نفر دوم تعيين خواهند شد كه چنانچه به ترتيب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مناقصه آنان ضبط خواهد شد. در ضمن سازمان در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار بوده و هزينه آگهي بر عهده برندگان مناقصه مي‌‌باشد .