آگهی مناقصه(یک نوبته) - پروژه خرید و نصب فلاورباکس بتنی - سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین

آگهی مناقصه(یک نوبته)

-   دستگاه مناقصه گذار: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین

-   موضوع مناقصه: پروژه خرید و نصب فلاورباکس بتنی 20*40*50

- مهلت توزیع اسناد و قبول پیشنهادات: از تاریخ انتشار آگهی 99/05/22 لغایت پایان ساعت اداری مورخه 99/06/01 روز شنبه  به مدت 10 روز 

-  محل توزیع اسناد: واحد دبیرخانه سازمان پارک ها و فضای سبز واقع در قزوین- خیابان بوعلی غربی، تقاطع نواب و یا مراجعه به سامانه اینترنتی پایگاه شهرداری قزوین به آدرس :  www.qazvin.ir

-  میزان سپرده شرکت در مناقصه: 5 درصد مبلغ کارشناسی مناقصه می باشد. 

- متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره   تلفن 33227006-028 تماس حاصل نمایند. 

-  ضمنا" هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد و سازمان پارک ها در قبول و یا رد هریک ازپیشنهادات مختار است.