آگهی مزایده یک نوبته -خدمات واگذاری حمل اموات در سطح شهر - سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین

« آگهی مزایده یک نوبته »

سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین در نظر دارد، خدمات واگذاری حمل اموات در سطح شهر و تمام نقاط کشور را از محل اعتبارات داخلی سازمان و ردیف اعتباری 14121010 و بر مبنای آئین­ نامه معاملات شهرداری واگذار نمايد، لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت کسب اطلاعات ودریافت اسناد مزایده، از تاریخ نشر این آگهی تا مورخه3/6/1399 (10 روز کاری) به نشانی اینترنتی www.qazvin.ir و یا امور قراردادهای سازمان واقع در قزوین، بلوار جمهوری اسلامی، چهارراه نوبیلی، خیابان رضوان، کیلومتر 3 جاده فارسیان، مراجعه نمایند.

شماره تماس: 33565683-028

هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.

سازمان در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.