آگهی مزایده (یک نوبته) - اجاره 2 باب مغازه تجاری - سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین

آگهی مزایده (یک نوبته)

-   دستگاه مزایده گذار: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین

-   موضوع مزایده: اجاره 2 باب مغازه تجاری

- مهلت توزیع اسناد و قبول پیشنهادات: از تاریخ انتشار آگهی 08/05/99 لغایت پایان ساعت اداری مورخه 14/05/99 روز سه شنبه  به مدت 7 روز 

-  محل توزیع اسناد: واحد دبیرخانه سازمان پارک ها و فضای سبز واقع در قزوین- خیابان بوعلی غربی، تقاطع نواب و یا مراجعه به سامانه اینترنتی پایگاه شهرداری قزوین به آدرس :  www.qazvin.ir

-  میزان سپرده شرکت در مزایده: 5 درصد مبلغ کارشناسی اجاره یکساله مغازه می باشد. 

- متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره   تلفن 33227006-028 تماس حاصل نمایند. 

-  ضمنا" هزینه درج آگهی و کارشناسی اقلام مزایده بر عهده برنده مزایده می باشد و سازمان پارک ها در قبول و یا رد هریک ازپیشنهادات مختار است.