آگهی مناقصه عمومی - بارگیری و حمل مصالح - سازمان عمران شهرداری قزوین

« آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای- یک نوبته »

 

    سازمان عمران شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد به منظور "بارگیری و حمل مصالح" برای مدت 3 ماه شمسی از طریق مناقصه عمومی در یک مرحله و یک نوبت اقدام نماید. واجدین شرایط (دارای حداقل رتبه 5 رشته راه یا ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا گواهی صلاحیت انجام کار از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رشته حمل و نقل) می توانند از زمان انتشار آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 28/04/99 جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی www.qazvin.ir و یا واحد امور قراردادهای سازمان عمران شهرداری قزوین و تحویل به دبیرخانه سازمان عمران شهرداری قزوین مراجعه نمایند.

  • سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 750،000،000 (به حروف هفتصد و پنجاه میلیون) ریال می باشد. (در قالب فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی)
  • محل تامین اعتبار از بودجه داخلی شهرداری قزوین می باشد.
  • ضمنا هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس: قزوین- چهارراه عمران-طبقه فوقانی شهرداری منطقه دو- سازمان عمران شهرداری قزوین                تلفن تماس: 33362654- 028