آگهی مزایده - فروش لوله و اتصالات - سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین

آگهی مزایده(یک نوبته)

 

-    دستگاه مزایده گذار: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین

-     موضوع مزایده: فروش لوله و اتصالات

-   مهلت توزیع اسناد و قبول پیشنهادات: از تاریخ انتشار آگهی 99/4/11 لغایت پایان ساعت اداری مورخه 99/4/22 روز یکشنبه به مدت 10 روز 

-    محل توزیع اسناد: واحد دبیرخانه سازمان پارک ها و فضای سبز واقع در قزوین- خیابان بوعلی غربی، تقاطع نواب

-   میزان سپرده شرکت در مزایده: 5 درصد مبلغ کارشناسی اقلام مزایده می باشد. 

-   متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانندبه سامانه اینترنتی پایگاه شهرداری قزوین به نشانی :  _www.qazvin.irمراجعه و یا با شماره تلفن 33227006-028 تماس حاصل نمایند. 

-  ضمنا" هزینه درج آگهی و کارشناسی اقلام مزایده بر عهده برنده مزایده می باشد و سازمان پارک ها در قبول و یا رد هریک از پیشنهادات مختار است.