آگهی مزایده - بهره برداری ابزارهای تبلیغاتی سطح شهر- سازمان زیباسازی شهرداری قزوین

(آگهی مزایده)

سازمان زیباسازی شهرداری قزوین در نظر دارد بهره برداری ابزارهای تبلیغاتی سطح شهر را به مدت 20 ماه از طریق برگزاری مزایده یک مرحله ای به کانون های تبلیغاتی واگذار نماید ،لذا متقاضیان می توانند ازتاریخ 99/4/8 لغایت 99/4/22 جهت دریافت اسناد مزایده به سایت اینترنتی www.qazvin.ir  قسمت مناقصات و مزایده ها /سازمان های وابسته و یا به صورت حضوری مراجعه نمایند.

  1. سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است
  2. آخرین مهلت تحویل اسناد تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 22/4/99 به صورت حضوری می باشد.
  3. هزینه آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
  4. تلفن تماس : 6-02833578083
  5. نشانی : میدان تهران قدیم ابتدای خیابان جمهوری اسلامی خیابان تالار سازمان زیباسازی شهرداری قزوین

روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری قزوین