آگهی مزایده عمومی - واگذاری شبکه تاکسی بی سیم با کلیه تجهیزات موجود- سازمان مدیریت ونظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین

(آگهی مزایده عمومی) – یک نوبته

 

سازمان مدیریت ونظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین در نظر دارد،  شبکه تاکسی بی سیم با کلیه تجهیزات موجود  به شرح مندرج در اسناد مزایده را از طریق مزایده عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید ؛ لذا متقاضیان  می توانند جهت کسب اطلاعات ودریافت اسناد مزایده ، از تاریخ نشر این آگهی  حداکثر تا مورخه 1399/4/11 به امور قراردادهای سازمان و یا وبسایت  www.qazvin.ir  مراجعه و نسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام نمایند . سازمان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است .

  1. سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است .
  2. هزینه کارشناسی و چاپ آگهی ها برعهده برنده مزایده می باشد .
  3. سایت : www.qazvin.ir  قسمت: مناقصات و مزایده ها / سازمان های وابسته

آدرس : قزوین – خیابان شهید انصاری – جنب پل و پارکینگ شهید انصاری – سازمان مدیریت ونظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین – تلفن 33848-028     داخلی 109