آگهی مناقصه عمومی - انجام پروژه "حمل، پخش و کمپکت آسفالت معابر سطح شهر" - سازمان عمران شهرداری قزوین

« آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای- یک نوبته »

 

    سازمان عمران شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به انجام پروژه "حمل، پخش و کمپکت آسفالت معابر سطح شهر" برای مدت شش ماه شمسی از طریق مناقصه عمومی در یک مرحله و یک نوبت اقدام نماید. واجدین شرایط (دارای حداقل رتبه 5 رشته راه) می توانند از زمان انتشار آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 07/04/99 جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی www.qazvin.ir و یا واحد امور قراردادهای سازمان عمران شهرداری قزوین و تحویل به دبیرخانه سازمان عمران شهرداری قزوین مراجعه نمایند.

  • سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 562،500،000 (به حروف پانصد و شصت و دو میلیون و پانصد هزار) ریال می باشد. (در قالب فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی)
  • محل تامین اعتبار از بودجه داخلی شهرداری قزوین می باشد.
  • ضمنا هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس: قزوین- چهارراه عمران-سازمان عمران شهرداری قزوین                           تلفن: 33362654- 028