آگهی مزایده - اجرای امور تفکیک پسماند خشک قابل بازیافت - سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین

آگهی مزایده 

( یک نوبته در روز یکشنبه 3/25/1399 )

 

سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین در نظر دارد اجرای امور تفکیک پسماند خشک قابل بازیافت از کلیه مبادی شهر قزوین و واگذاری امتیاز تملک پسماند خشک قابل بازیافت جمع آوری شده را از طريق برگزاري مزایده عمومي یک مرحله ای براي مدت یک سال با قیمت پایه سالانه 10/611/616/584 ریال (ماهانه 884/301/382 ریال) به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. متقاضيان جهت دريافت حضوري اسناد مزایده مي‌توانند با واريز مبلغ 500.000 ريال به حساب 1006733199 سازمان نزد بانك شهر از روز یکشنبه 25/3/99 لغايت سه شنبه 3/4/99 در ساعات اداری به امور قراردادهاي سازمان به نشاني قزوين، خيابان نواب جنوبي، تقاطع خيابان امام (ره)، جنب شهرداري منطقه يك مراجعه و يا به صورت رایگان از طريق پرتال شهرداري قزوين به نشاني www.qazvin.ir دريافت نمايند (شرح شروط و مشخصات در اسناد مزایده مندرج است) . تضمین شرکت در مزایده 550/000/000 ریال بوده و پيشنهادات بايد با قيد قبولي شرايط تا پايان وقت اداري پنج شنبه 99/4/5 تحويل دبيرخانه سازمان شود. كميسيون عالی معاملات سازمان روز شنبه 99/4/7 تشكيل و برنده ي مزایده و نفر دوم تعيين خواهد شد كه چنانچه به ترتيب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مزایده آنان ضبط خواهد شد . در ضمن سازمان در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار بوده و هزينه آگهي به عهده برنده مزایده مي‌‌باشد .