آگهی تجدید مناقصه یک نوبته - امور نگهداری و راهبری ایستگاه میانی انتقال و حمل پسماند- سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین

« آگهی تجدید مناقصه »

 

(یک نوبته در روز چهارشنبه 10/2/99 )  با ذكر یک نوبته بودن

 

سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین در نظر دارد امور نگهداری و راهبری ایستگاه میانی انتقال و حمل پسماند تا مجتمع پردازش و دفن محمد آباد را با اعتبار پایه تقریبی 16/500/000/000 ریال به شرح ذیل از طريق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای براي مدت یک سال به پیمانکار واجد شرايط واگذار نماید .

1

بارگیری و حمل 85 هزار تن پسماند عادی شهر قزوین (میانگین در حدود 235 تن در شبانه روز)

تضمین شرکت در مناقصه :

825/000/000

ریال ( 5% )

2

بارگیری و حمل 15 هزار تن خاک و نخاله و مخلوط جمع آوری شده (میانگین در حدود 40 تن در شبانه روز)

3

انبارش ، بارگیری و حمل 1400 تن شیرابه ی خودروهای مخزن شوی و ماشین آلات مکانیزه پرس دار

4

حفظ و نگهداری ، تنظیف و رفت و روب محوطه ی ایستگاه میانی و فضای سبز و رمپ و لوپ ها

 

 متقاضيان جهت دريافت حضوري اسناد تجدید مناقصه مي‌توانند با واريز مبلغ 500.000 ريال به حساب 1006733199 سازمان نزد بانك شهر از روز پنجشنبه 11/2/99 لغايت شنبه 20/2/99 در ساعات اداری به امور قراردادهاي سازمان  به نشاني قزوين، خيابان نواب جنوبي، تقاطع خيابان  امام (ره)، جنب شهرداري منطقه يك مراجعه و يا به صورت رایگان از طريق پرتال شهرداري قزوين به نشاني www.qazvin.ir   دريافت نمايند ( شرح شروط و مشخصات در اسناد تجدید مناقصه مندرج است) و پيشنهادات بايد با قيد قبولي شرايط تا پايان وقت اداري دوشنبه 22/2/99 تحويل دبيرخانه سازمان شود. كميسيون مناقصه سازمان روز سه شنبه 23/2/99 تشكيل و برنده و نفر دوم تعيين خواهد شد كه چنانچه به ترتيب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مناقصه آنان ضبط خواهد شد . در ضمن سازمان در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار بوده و هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌‌باشد .