آگهی مزایده واگذاری - 3 باب مغازه - سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین

« آگهی مزایده »

 

سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به واگذاری 2  باب مغازه واقع در بهشت فاطمه جهت گل فروشی و خواربارفروشی و یک باب مغازه واقع در ورودی آرامستان بهشت رضوی جهت گل فروشی را از طریق مزایده عمومی یک نوبته به صورت اجاره یکساله، اقدام  نماید.  لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت کسب اطلاعات ودریافت اسناد مزایده ، از تاریخ نشر این آگهی  حداکثر تا مورخه 1399/2/14 (ده روز کاری) به آدرس اینترنتی www.qazvin.ir و یا امور قراردادهای سازمان واقع در قزوین ، بلوار جمهوری اسلامی ، چهارراه نوبیلی ، خیابان رضوان ،کیلومتر 3 جاده فارسیان ، مراجعه نمایند .

شماره تماس : 33565683-028

هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد .

سازمان در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .