آگهی مزایده عمومی – یک نوبته- تامین خودرو بازرسی و ایاب و ذهاب پرسنل سازمان تاکسیرانی قزوین

(آگهی مزایده عمومی) – یک نوبته

 

سازمان مدیریت ونظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین در نظر دارد، تامین خودرو بازرسی و ایاب و ذهاب پرسنل سازمان تاکسیرانی قزوین  به شرح مندرج از اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید ؛ لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات ودریافت اسناد مزایده ، از تاریخ نشر این آگهی  حداکثر تا مورخه 15/12/1398 به امور قراردادهای سازمان و یا وبسایت  www.qazvin.ir  مراجعه و نسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام نمایند . سازمان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است .

  1. سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است .
  2. هزینه چاپ آگهی ها برعهده برنده مزایده می باشد .
  3. سایت : www.qazvin.ir  قسمت: مناقصات و مزایده ها / سازمان های وابسته

 

آدرس : قزوین – خیابان شهید انصاری – جنب پل و پارکینگ شهید انصاری – سازمان مدیریت ونظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین – تلفن 33848-028     داخلی 109