آگهی تجدید مزایده - امتیاز جمع آوری و تملک پسماندهای خشک - سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین

« آگهی تجدید مزایده »

 

( یک نوبته در روز شنبه 19/11/98 )                    با ذكر یک نوبته بودن

 

سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین در نظر دارد موضوعات ذیل را از طريق برگزاري مزایده عمومي یک مرحله ای براي مدت یک سال واگذار نماید: ( دو مزایده جداگانه)

امتیاز جمع آوری و تملک پسماندهای خشک قابل بازیافت از معابر و مخازن شهر قزوین

امتیاز جمع آوری و تملک پسماندهای خشک قابل بازیافت از مبادی تولید درب منازل و ادارات و ... شهر قزوین

تضمین شرکت در هر مزایده : 500/000/000 ریال

 

متقاضيان جهت دريافت حضوري اسناد هر یک از مزایدات فوق مي‌توانند با واريز مبلغ 500.000 ريال به حساب 1006733199 سازمان نزد بانك شهر از روز شنبه 19/11/98 لغايت دوشنبه 28/11/98 در ساعات اداری به امور قراردادهاي سازمان به نشاني قزوين، خيابان نواب جنوبي، تقاطع خيابان  امام (ره)، جنب شهرداري منطقه يك مراجعه و يا به صورت رایگان از طريق پرتال شهرداري قزوين به نشاني www.qazvin.ir و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور دريافت نمايند ( شرح شروط و مشخصات در اسناد مزایده مندرج است) و پيشنهادات بايد با قيد قبولي شرايط تا پايان وقت اداري چهارشنبه 98/11/30 تحويل دبيرخانه سازمان شوند. كميسيون عالی معاملات سازمان روز شنبه 3/12/98 تشكيل و برنده ي هر مزایده و نفر دوم تعيين خواهد شد كه چنانچه به ترتيب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مزایده آنان ضبط خواهد شد . در ضمن سازمان در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار بوده و هزينه آگهي به عهده برنده مزایده مي‌‌باشد.