آگهی مزایده عمومی - واگذاری سه دانگ از عرصه یک قطعه ملک - سازمان مدیریت ونظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین

آگهی مزایده عمومی – یک نوبته

 

سازمان مدیریت ونظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین در نظر دارد ،  سه دانگ از عرصه یک قطعه ملک را به صورت 100 درصد نقد  به شرح جدول ذیل  ، از طریق مزایده عمومی واگذار نماید ؛ لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات ودریافت اسناد مزایده ، از تاریخ نشر این آگهی  حداکثر تا مورخه 16/11/1398 به امور قراردادهای سازمان و یا وبسایت  www.qazvin.ir  مراجعه و نسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام نمایند .

 

قیمت کارشناسی کل (ریال)

کاربری

مساحت

(مترمربع)

پلاک ثبتی

آدرس

ردیف

2.590.000.000

تاسیسات و خدمات شهری  

370 (سه دانگ)

19اصلی 22 فرعی بخش 4 قزوین شماره ثبت 96531

بلوار میرزا کوچک خان-کوچه الماس- فرعی شهید احمد حسینی

1

 

  1. سازمان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است .
  2. سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است .
  3. هزینه چاپ آگهی ها و هزینه کارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد .
  4. سایت : www.qazvin.ir  قسمت: مناقصات و مزایده ها / سازمان های وابسته

آدرس : قزوین – خیابان شهید انصاری – جنب پل و پارکینگ شهید انصاری – سازمان مدیریت ونظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین – تلفن 33848-028     داخلی 109