برگزاري مزایده عمومي یک مرحله ای -امتیاز جمع آوری و تملک پسماندهای خشک قابل بازیافت از مبادی تولید- سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین

سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین در نظر دارد موضوعات ذیل را از طريق برگزاري مزایده عمومي یک مرحله ای براي مدت یک سال واگذار نماید: 

امتیاز جمع آوری و تملک پسماندهای خشک قابل بازیافت از مبادی تولید درب منازل و ادارات و ... شهر قزوین

 

متقاضيان جهت دريافت حضوري اسناد هر یک از مزایدات فوق مي‌توانند با واريز مبلغ 500.000 ريال به حساب 1006733199 سازمان نزد بانك شهر از روز سه شنبه 24/10/98 لغايت پنج شنبه 3/11/98 در ساعات اداری به امور قراردادهاي سازمان به نشاني قزوين، خيابان نواب جنوبي، تقاطع خيابان  امام (ره)، جنب شهرداري منطقه يك مراجعه و يا به صورت رایگان از طريق پرتال شهرداري قزوين به نشاني www.qazvin.ir و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور دريافت نمايند ( شرح شروط و مشخصات در اسناد مزایده مندرج است) و پيشنهادات بايد با قيد قبولي شرايط تا پايان وقت اداري یکشنبه 98/11/6 تحويل دبيرخانه سازمان شوند. كميسيون مناقصه سازمان روز دوشنبه 7/11/98 تشكيل و برنده ي هر مزایده و نفر دوم تعيين خواهد شد كه چنانچه به ترتيب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مزایده آنان ضبط خواهد شد . در ضمن سازمان در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار بوده و هزينه آگهي به عهده برنده مزایده مي‌‌باشد .