برگزاري مزایده عمومي یک مرحله ای -امتیاز جمع آوری و تملک پسماندهای خشک قابل بازیافت از معابر و مخازن شهر- سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین

سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین در نظر دارد موضوعات ذیل را از طريق برگزاري مزایده عمومي یک مرحله ای براي مدت یک سال واگذار نماید: 

امتیاز جمع آوری و تملک پسماندهای خشک قابل بازیافت از معابر و مخازن شهر قزوین

 

متقاضيان جهت دريافت حضوري اسناد هر یک از مزایدات فوق مي‌توانند با واريز مبلغ 500.000 ريال به حساب 1006733199 سازمان نزد بانك شهر از روز سه شنبه 24/10/98 لغايت پنج شنبه 3/11/98 در ساعات اداری به امور قراردادهاي سازمان به نشاني قزوين، خيابان نواب جنوبي، تقاطع خيابان  امام (ره)، جنب شهرداري منطقه يك مراجعه و يا به صورت رایگان از طريق پرتال شهرداري قزوين به نشاني www.qazvin.ir و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور دريافت نمايند ( شرح شروط و مشخصات در اسناد مزایده مندرج است) و پيشنهادات بايد با قيد قبولي شرايط تا پايان وقت اداري یکشنبه 98/11/6 تحويل دبيرخانه سازمان شوند. كميسيون مناقصه سازمان روز دوشنبه 7/11/98 تشكيل و برنده ي هر مزایده و نفر دوم تعيين خواهد شد كه چنانچه به ترتيب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مزایده آنان ضبط خواهد شد . در ضمن سازمان در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار بوده و هزينه آگهي به عهده برنده مزایده مي‌‌باشد .