آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای - آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای - سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین

« آگهی مناقصه عمومی  دو مرحله ای»

 نوبت اول

 

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین در نظردارد، حفظ ونگهداری فضای سبز شهر قزوین را  در قالب شش مجموعه بصورت مجزا از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای، به مدت یازده ماه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم در روز سه شنبه مورخ 17/10/1398 لغایت تاپایان ساعت اداری روز شنبه مورخ 28/10/98 ظرف مدت 10 روز کاری، جهت دریافت اسناد و مدارک مربوط به مناقصه و تسلیم پیشنهادات، به دبیرخانه سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین واقع در: قزوین-خیابان بوعلی غربی-تقاطع نواب (4راه راهنمایی و رانندگی سابق) مراجعه نمایند.

*میزان سپرده شرکت در مناقصه: 5%  مبلغ کارشناسی به تفکیک هر مجموعه بصورت مجزا مذکور در اسناد مناقصه

*میزان سپرده تضمین حسن انجام تعهدات(درصورت برنده شدن درمناقصه):معادل 10% مبلغ پیشنهادی.

*زمان و محل بازگشایی پاکت های پیشنهاددهندگان:روز شنبه مورخ 28/10/1398 راس ساعت 15:00 واقع در قزوین- خیابان بوعلی غربی- تقاطع نواب-سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین  می باشد که حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در صورت ارائه معرفي نامه، در جلسه افتتاح پيشنهادها بلامانع است.

*بدیهیست ،شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد، به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری مندرج در ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355می باشد.

* ارائه گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری شرکت کنندگان در مناقصه از اداره کل کار تعاون و رفاه اجتماعی استان قزوین الزامی است.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اینترنتی شهرداری قزوین به نشانی www.qazvin.ir و همچنین سایت اینترنتی ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir مراجعه ویا باشماره تلفن 33227006-028 تماس حاصل نمایند.

سازمان در قبول یا رد هریک از پیشنهادها مختار است.

ضمناً هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.